Betalen
U kunt bij ons betalen met:
U kunt bij ons betalen met: iDeal, Mastercard en Visa
Gratis Verzending
Wij versturen al onze bestellingen met PostNL Wij versturen via PostNL. Bestellingen vanaf € 35,- versturen wij gratis.
Snel verstuurd
Wij versturen op de dag
van bestelling.
(indien op voorraad en
besteld op een werkdag
voor 16:00 uur)

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op alle door en/of aan verkoper, hierna te noemen mallenwinkel.nl, gedane aanbiedingen met mallenwinkel.nl gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met mallenwinkel.nl , zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door mallenwinkel.nl schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen

2.1 Alle door mallenwinkel.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Bij gebreke van een schriftelijke orderbevestiging wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig juist te bewijzen.

2.3 De door mallenwinkel.nl vermelde prijzen van zowel producten alsmede diensten zijn inclusief btw en gelden exclusief verzendkosten

2.4 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten en vrachten e.d. is mallenwinkel.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Koper heeft het recht de overeenkomst binnen 10 dagen na melding van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden.

2.5 Zonder uitdrukkelijke bevestiging van de directie van mallenwinkel.nl is mallenwinkel.nl niet gebonden aan toezeggingen van haar medewerkers.

3. Levering

3.1 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven, de maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Bij het niet kunnen leveren binnen de geldende levertermijn heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met de verkoper overeen te komen.

3.2 Onjuistheden in de aflevering geven koper niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens mallenwinkel.nl op te schorten.

3.3 Indien de aflevering wordt vertraagd of niet kan plaatsvinden door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt in- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van mallenwinkel.nl, en/of de leverancier of fabrikant het product niet meer kan leveren, is mallenwinkel.nl gerechtigd de leveringstermijn te verlengen, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Ook is mallenwinkel.nl dan gerechtigd een vergelijkbaar alternatief te leveren.

3.4 Af te leveren zaken reizen voor rekening van de koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering expliciet is overeengekomen.

3.5 mallenwinkel.nl kan afwijken van de bij de bestelling gekozen vervoerder, tenzij wederzijds uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Reclame en garantie

4.1 Klachten betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk, dan wel anders overeengekomen aan mallenwinkel.nl gemeld te worden, onder opgave van aard en omvang van de klachten. Klachten betreffende overige gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk, dan wel anders overeengekomen met mallenwinkel.nl gemeld te worden onder opgave van aard en omvang van de klachten.

4.2 Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Koper is verplicht om voor garantie in aanmerking komende zaken franco aan mallenwinkel.nl te verzenden, dan wel bij mallenwinkel.nl aan te bieden, tenzij anders is overeengekomen of bepaald is door garantievoorwaarden van leverancier.

4.4 Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal mallenwinkel.nl , indien de gebreken zijn ontstaan binnen de garantie termijn na datum aflevering, de gebreken kosteloos herstellen, doch slechts indien deze een gevolg zijn van een gebrekkige constructie of afwerking van gebruik van slecht materiaal. Geldend indien er sprake is van een hardware component aangekocht bij mallenwinkel.nl en in het geval toeleverancier geen andere garantievoorwaarden biedt.

4.5 mallenwinkel.nl geeft geen garantie op normale slijtage van onderdelen. De Garantie is niet van toepassing, c.q. vervalt indien koper zonder toestemming van mallenwinkel.nl de zaken onoordeelkundig heeft gebruikt of onderhouden, dan wel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande toestemming van mallenwinkel.nl .

4.6 Vervangen zaken dan wel onderdelen worden eigendom van mallenwinkel.nl.

4.7 Kosten die voor mallenwinkel.nl zijn ontstaan met niet gegronde klachten, dan wel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van de koper worden gebracht.

4.8 De consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen binnen Europa, na levering van het product. Deze mag een product binnen die periode terugsturen, waarbij hij/zij alleen de portokosten voor het terugsturen hoeft te betalen. De reden van teruggaaf is niet nodig.

Het product moet compleet geretourneerd worden, incl. alle toebehoren. In originele onbeschadigde verpakking, tenzij anders overeengekomen. Ook mag er niet op produkten, verpakking handleidingen geschreven worden, en geen plakband op de produkten of originele verpakking zijn aangebracht. Afkoelingsperiode geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt of ingekocht. Voor het retourneren van het product dient eerst contact opgenomen te worden met mallenwinkel.nl, en zal een zogenaamd RMA nummer worden verstrekt waarmee de goederen kunnen worden geretourneerd. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd door mallenwinkel.nl.

5. Toepasselijkheid en geschillen

5.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen betreffende een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulke toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van mallenwinkel.nl en behoudens hetgeen waartoe mallenwinkel.nl op grond van garantie gehouden mocht zijn, is mallenwinkel.nl niet gehouden tot vergoeding van schaden welke aard en oorzaak ook, ook niet indien schade is ontstaan door opzet of grove schuld van ondergeschikten van mallenwinkel.nl en door mallenwinkel.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door mallenwinkel.nl te leveren of geleverde apparaten, programmatuur, documentatie en/of diensten.

6.2 Eventuele aansprakelijkheid van mallenwinkel.nl is te allen tijde beperkt tot het door mallenwinkel.nl , met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van mallenwinkel.nl beperkt tot de factuurwaarde van de schadetoebrengende zaak, exclusief btw.

6.3 Koper is gehouden mallenwinkel.nl te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door mallenwinkel.nl geleverde zaken en/of diensten.

7. Betaling

7.1 Levering van producten vind uitsluitend op basis van vooruitbetaling plaats via de door mallenwinkel.nl aangeboden betaalmethodes, dan wel op een andere wijze schriftelijk overeengekomen met mallenwinkel.nl.

7.2 Indien betaling plaatsvindt door aan de koper toegezonden facturen, dienen deze binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Verrekening is niet toegestaan.

7.3 Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 8%.

7.4 Wanneer mallenwinkel.nl een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper. Voor de buitengerechtelijke kosten is koper minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente aan mallenwinkel.nl verschuldigd, met een absoluut minimum van € 75,00 exclusief btw.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door mallenwinkel.nl aan koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van mallenwinkel.nl tot dat de koper aan al zijn verplichtingen jegens mallenwinkel.nl ter zake de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door mallenwinkel.nl verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van mallenwinkel.nl op koper wegens tekort schieten door koper in nakoming van zijn verbintenis jegens mallenwinkel.nl heeft voldaan.

9. Ontbinding

De koop kan ontbonden worden als één of meerdere van de volgende situaties zich voordoen:

a. Koper enige op hem berustende verplichting jegens mallenwinkel.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt.

b. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer hij in- voorlopige- surseance van betaling verkeert.

c. Op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd.

d. De Koper krachtens rechtelijk vonnis handelsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.

e. Koper ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

f. Koper overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en koper nog niet aan al zijn verplichtingen jegens mallenwinkel.nl heeft voldaan, heeft mallenwinkel.nl het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van mallenwinkel.nl terug te vorderen, hetzij enig bedrag door koper aan mallenwinkel.nl verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft mallenwinkel.nl het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

© 2019 Mallenwinkel.nl